Shkencat në Anglisht

Lëndët shkencore si Biologjia, Matematika, Kimia dhe Fizika, ligjerohen në gjuhën Angleze

Lëndë Fetare

Plotësim i kurikulës me lëndë Fetare pajisë nxënësit me njohuritë themelore të besimit si: Njohuritë e Besimit, Tradita Profetike dhe Kurani Famëlartë

Shoqëroret në Shqip

Lëndët shoqërore si Gjeografia dhe Historia ligjerohen në gjuhën shqipe.